Artikel 1;

De ondergetekenden;

- Gouden Cirkelgroep Middelburg (verder genoemd verhuurder), namens deze, mevr. L. de Nooijer-Breel

- De huurder, genoemd in deze overeenkomst,

komen het volgende overeen:

de huurder huurt van verhuurder het scoutinggebouw van de Gouden Cirkelgroep te Middelburg,

gelegen aan de Geersesweg 8a, inclusief alle daartoe aangewezen inventaris. Het gebruik van het

bijbehorende terrein is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4.

 

Artikel 2;

De huurprijs voor gebouw en terrein bedraagt € 4,50 per persoon per nacht met een minimum bedrag

van € 60,00 per nacht. De waarborgsom voor het gehuurde bedraagt € 200,-.

Het maximale aantal aanwezige huurders is gesteld op 40.

Gas, water en elektra worden apart in rekening gebracht en verrekend met de borg, te weten

respectievelijk € 1,10, € 2,00 en € 0,30 per eenheid. De meterstanden worden bij aanvang en

beëindiging van de huurperiode door zowel huurder als verhuurder vastgesteld en daarna verrekent.

Naast deze gelden voor gas, water en elektra wordt er per verblijf van 2 nachten of langer, een som in

rekening gebracht voor het deponeren van afval, gemaakt tijdens het verblijf. Deze zal € 10,- per

verblijf bedragen en in worden gehouden op de waarborgsom.

 

Artikel 3;

De borg van € 200,- dient direct na ondertekening van het contract te worden overgemaakt op

rekeningnummer 335055737 t.n.v. Scouting Gouden Cirkel te Middelburg o.v.v. eerste datum huur.

Het Internationale Banknummer (IBAN) is: NL20 RABO 0335 0557 37. De Bank Identificatie Code

(BIC): RABONL2U.

De totale huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor ingang van de huurperiode te worden betaald.

Indien de overeengekomen bedragen niet voor deze termijn zijn betaald zal de huurder niet tot het

gebouw en terrein worden toegelaten.

Indien de huurder deze overeenkomst niet na kan komen is verschuldigd;

- bij annulering binnen 4 weken – 50% van de huurprijs

- bij annulering binnen 2 weken – 75% van de huurprijs

- bij annulering binnen 1 week – 100% van de huurprijs.

De volledige borg zal in deze gevallen altijd teruggestort worden.

 

Artikel 4;

De huurder wordt geacht het gebouw en het bijbehorende terrein in goede staat van onderhoud en

schoon te hebben ontvangen. De huurder zal zowel gebouw als terrein in goede staat van onderhoud

en schoon weer achterlaten.

Het gehuurde beschikt niet over een officieel postadres. Als gevolg hiervan kan er dus ook geen post

ontvangen worden op de locatie.

Op last van de brandweer is slapen op de bovenverdieping niet toegestaan !!!

Roken en open vuur zijn ten strengste verboden. Dit geldt zowel op het terrein als in het gebouw.

Barbecueën is alleen toegestaan op de aanwezig vuurplaats.

Graven is op het terrein niet toegestaan evenals het toebrengen van enige schade aan de op het

terrein aanwezige begroeiing en bestrating. Het plaatsen van tenten is op grond van de Algemene

Plaatselijke Verordening niet toegestaan.

Het is de huurder niet toegestaan het gebouw en het terrein geheel of gedeeltelijk aan derden te

verhuren of in gebruik te geven.

Het is de verhuurder ten alle tijden toegestaan het terrein en het gebouw te betreden.

Voor aanvaarding van het gehuurde dient de huurder gedegen kennis te nemen van het

calamiteitenplan en zich vooraf op de hoogte te stellen van de locaties van de

nooduitgangen en blusmiddelen. In geval van calamiteiten dienen de instructies van hulpverleners of

verhuurder zonder meer direct te worden opgevolgd.

Het is verboden om enige overlast te veroorzaken naar omwonenden en derden.

Op het terrein mogen geen autovoertuigen geplaatst worden dan wel geparkeerd.

Afval dient gescheiden (in glas, papier en rest) te worden ingezameld en op de door de verhuurder

aangegeven wijze verwijderd te worden.

Handelingen in strijd met deze reglementen geven de verhuurder het recht tot directe ontbinding van

het huurcontract zonder teruggaaf van huurgelden of borgsom.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden en voorschriften aan deze

huurovereenkomst te verbinden.

De huurder dient tijdens reguliere opkomsttijden, vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur en zaterdag van 09.30 uur tot 13.00 uur, het gebouw en terrein te verlaten en in ordelijke staat aan de verhuurder beschikbaar te stellen.

In overleg met de correspondent kan hier van worden afgeweken.

 

Artikel 5;

Het huurcontract wordt van kracht als het ondertekende en per pagina geparafeerde exemplaar is

ontvangen door de correspondent en de totale borgsom per omgaande na ontvangst van het

huurcontract is betaald.

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie